ภาพกิจกรรมส่วนกลาง

ภาพกิจกรรมส่วนภูมิภาค

รายการวิทยุบ้านเมืองของเรา

บทความวิทยุบ้านเมืองของเรา

วารสารข่าว กอ.รมน.

รายการวิทยุสยามานุสติ

บทความวิทยุสยามานุสติ

สรุปการเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพบก

รู้ทัน covid-19

สื่อวีดีโอประชาสัมพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดโง้ง

ปราชญ์ชาวบ้านไทย   ใจรักษ์แผ่นดินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกุดโง้ง“สร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน  รวมมวลชนเลิกสารเคมี พาชีวีมีความสุข” ---------------------------------- อาจารย์ สุมาริน    ทองแสน   ประธานศูนย์-ประธานปราชญ์ชาวบ้านไทย...

ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี

"ช่วยเหลือสังคม เห็นผู้อื่นพ้นทุกข์ ตนย่อมเป็นสุข" ชื่อ-สกุล  นายเฉลียว ปานเนียม - นางสุคนธา แก้วเรือง  ศูนย์ส่งเสริมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุพรรณบุรี 322/1 หมู่ 3 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ...

ศูนย์เรียนรู้พันธุ์ข้าวบ้านดักคะนน….เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

กำนัน ธวัชชัย       เอี่ยมจิตร์    ประธานศูนย์ฯ    เลขที่ 131 หมู่ 4 ต.ธรรมามูล  อ.เมือง  จ.ชัยนาท  โทรศัพท์ 089-8579964   Facebook/ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชัยนาท

อย่าให้ใครว่าไทย