ขอขอบคุณภาพจาก : คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก

เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน.